Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller mellan Dream of Sweden och Återförsäljaren (se nedan definition). Genom att köpa och sälja Dream of Sweden’s produkter godkänner Återförsäljaren dessa allmänna villkor och ett lagligt avtal uppstår mellan Dream of Sweden och Återförsäljaren.

Återförsäljare

Dream of Swedens avtalspart är Återförsäljaren, dvs en förening när det gäller idrottklubb eller idrottslag eller enskild förälder/klassföreståndare när det gäller skolklasser.

Kontaktperson

Kontaktpersonen är den person som blivit utsedd av föreningen att vara kontaktperson mellan föreningen och Dream of Sweden.

Kontaktpersonen måste vara myndig och ej ha några betalningsanmärkningar och måste acceptera att en anmärkningskontroll genomförs.

Kontaktpersonen har ansvaret för betalning och en korrekt redovisning mellan Dream of Sweden och Återförsäljaren.

Försäljningsgrupp

Är den grupp av medlemmar i en förening eller skolklass som ska hjälpa Återförsäljaren att sälja Dream of Sweden produkter.

Leverans och distribution av Dream of Swedens produkter sker med syftet att Återförsäljaren genom Försäljningsgruppen under en limiterad tid ska tjäna pengar till ett gemensamt mål såsom träningsläger eller klassresa.

Intjänade pengar ska tillfalla samtliga medlemmar inom gruppen och intäkterna ska användas till att uppfylla gruppens uppsatta gemensamma mål, såsom tex klassresa eller träningsläger.

Parternas rättsliga ställning

Återförsäljaren förpliktar sig att i egen regi köpa och sälja Dream of Swedens produkter.

Detta avtal ska inte medföra att Dream of Sweden i förhållande till Återförsäljaren anses vara arbetsgivare eller att Återförsäljaren i förhållande till Dream of Sweden anses vara arbetstagare.

Återförsäljaren ska inte anses utgöra kommissionär eller handelsagent åt Dream of Sweden. För att undvika missförstånd avtalar parterna uttryckligen bort Lag (1991:351) om handelsagentur och Kommissionslag (2009:865).

Dream of Swedens åtaganden

Dream of Sweden kommer att hjälpa Återförsäljaren med information så att Återförsäljare kan distribuera ut Dream of Swedens produkter till slutkund.

4. Återförsäljarens åtaganden

För att Återförsäljaren ska få distribuera Dream of Sweden’s produkter och för att avtalet ska vara giltigt krävs det att Återförsäljaren utsett en kontaktperson och att denne kontaktperson uppfyller de krav som ställs på henne/honom inom detta avtalet.

5. Beställning av produkter

Kontaktpersonen ska lägga en skriftlig beställning av produkter till Dream of Sweden via email.

Beställning ska ske senast det datum och på det sätt som särskilt meddelats Återförsäljaren av Dream of Sweden. I annat fall kan ej Dream of Sweden garantera leverans.

6. Leverans och Frakt

Dream of Sweden har som målsättning att leverera beställda produkter på den dag som särskilt kommunicerats Återförsäljaren.

Återförsäljaren ska via det beställnings email som skickas också meddela till vilken leveransadress produkterna ska levereras till.

7. Mottagningskontroll och reklamation av Återförsäljaren

Återförsäljaren ska se till att Försäljningsgruppen eller kontaktperson inom 3 dagar från mottagen leverans ska kontrollera produkterna mot följesedel som erhållits vid leverans.

8. Pris och Betalningsvillkor

Återförsäljaren köper produkter från Dream of Sweden till det pris som kommit överens mellan Dream of Sweden och Återförsäljaren. Dream of Sweden har rätt att ange ett rekommenderat pris för produkterna mot slutkund.

Återförsäljare ska erlägga betalning senast 21 dagar efter det att faktura mottagits.

9. Uppsägning / Förtida upphörande

Dream of Sweden har rätt att säga upp avtalet omedelbart i de fall där Återförsäljaren ej upprätthåller de förpliktelser man godkände enligt avtalet och ifall man inte gör en rättelse inom tre dagar efter skriftlig uppmaning från Dream of Sweden.

10. Ersättning

Återförsäljaren erhåller skillnaden mellan det pris som kommit överens med Dream of Sweden och det pris som slutkund betalar till Återförsäljaren.

11. Slutkundens ångerrätt och reklamationsrätt

Genom detta avtal åtar sig Dream of Sweden att informera Återförsäljaren genom Kontaktpersonen om dennes eventuella skyldigheter enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Lagen kan ge slutkund rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att produkterna avlämnats till slutkund. Om köpet avser flera produkter, börjar ångerfristen löpa när den sista varan avlämnas till slutkund.

Slutkund har rätt att reklamera icke korrekta produkter eller utföra eventuella byten direkt med Dream of Sweden. Återförsäljaren har rätt att skicka produkter på retur till Dream of Sweden ifall slutkund har utnyttjat sin ångerrätt. Återförsäljaren ska dock genomföra sådan rätt inom 21 dagar från det att Dream of Sweden levererat de aktuella produkterna till Återförsäljaren. Dream of Sweden kommer att kreditera returnerade produkter.

12. Övrigt

Återförsäljaren får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa allmänna villkor eller det avtal som Återförsäljare ingår med Dream of Sweden utan Dream of Sweden´s skriftliga godkännande.